Welkom

Beluister en bekijk de herkenningstune van Klinkend Erfgoed:


https://m.youtube.com/watch?v=KaGRk_Q6RRU&feature=youtu.be

Welkom op het digitale trefpunt voor klinkend erfgoed. Hier kunt u terecht voor informatie en inspiratie over klinkend erfgoed. Op deze website kunt u onder meer praktische informatie vinden over het beheer en onderhoud van:


31 augustus 2018: Symposium: Hoe kan klinkend erfgoed weer verbinden?

Oude klanken herontdekken; een zoektocht naar nieuwe ervaringen voor jong en oud.

Carillons, orgels, uurwerken en torenklokken waren ooit innovatieve instrumenten die het publiek eeuwenlang wisten te ontroeren en te informeren. Met muziek, met de aanduiding van de tijd en met meldingen over brand, een begrafenis of een huwelijk. Veel van die functies zijn verloren gegaan, waarmee ook de instrumenten zelf ons dreigen te ontvallen.

Nieuw gebruik en nieuwe vormen van eigendom kunnen het klinkend erfgoed toekomst bieden.

In dit symposium wordt ingegaan op de wijze hoe is te innoveren om steeds weer nieuw publiek te bereiken. Worden voorbeelden gegeven van de manier waarop het klinkend erfgoed aan nieuwe waarden, gebruiken en culturen kan worden verbonden.

Programma

10.30      Inloop

11.00      Opening door de dagvoorzitter, NKV-voorzitter Ada Boerma-van Doorne

11.05      Welkomstwoord door burgemeester Annemarie Penn-te Strake

11.20      Keynote speaker: Luc Rombouts: Het nieuwe nut van oude klokken

11.45      Muzikaal optreden met toelichting door Edwin Rutten

Rutten maakt met eigen versies en vertellingen klassieke muziek toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Elke twee maanden schrijft hij de column Klassieke Kinderenzaken in het magazine Klassieke Zaken en sinds 1 januari 2015 presenteert hij het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker uit Wenen. Edwin Rutten is tevens ambassadeur van Aangenaam Klassiek for Kids

12.15      Lunchpauze

13.15      Tweede keynote speaker: Loes Wormmeester, eindredacteur het Klokhuis, over de wijze  waarop voornamelijk jonge mensen zijn te interesseren voor ‘saaie’ onderwerpen als erfgoed

13.40      Start Pecha Kucha presentaties  

14.00      Theepauze

14.25      Vervolg Pecha Kuncha presentaties

14.45      Interactief debat onder leiding van Edwin Rutten tussen panel en zaal. Panelleden zijn Luc

Rombouts en Loes Wormmeester, aangevuld met Robert Helder, voorzitter SKEN, Peter Peters, hoogleraar Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music, en Frank Steijns, stadsbeiaardier van Maastricht, Weert en Heerlen en violist en arrangeur in het Orkest van André Rieu

15.45      Samenvattende afsluiting door de dagvoorzitter

16.00      Bekendmaking winnaar Hack the Bells door de Commissaris van de Koning in Limburg

16.30      Startklank KLINKEND 2020

17.00      Receptie (tot 19.00 uur)

Datum : vrijdag 31 augustus 2018
Tijd : 11.00 – 16.00 uur (inclusief lunch)
Locatie : De Bonbonniere, Maastricht
Kosten deelname : € 75,00 (studenten € 25,00) inclusief BTW. Over te maken op rekeningnummer NL18RABO0309626544
T.n.v. Stichting Klinkend Erfgoed Nederland,
O.v.v. Symposium 31 augustus 2018
Studenten met vermelding van collegekaart of inschrijvingsnummer

 

You need to be a member of Klinkend Erfgoed to add comments!

Join Klinkend Erfgoed

Comments

 • Intentieverklaring Elburg
  Doelstelling studiedag mentoraat Elburg, 21-11-2015
  De doelstelling van de dag was te komen tot een conclusie, een vervolgtraject en een voornemen tot een structuur: een vereniging, een gilde of anderszins.

  De volgende kernvragen waren onderwerp van discussie:
  A. Is de concept-gedragscode volledig, bruikbaar etc.? Wat is een goede mentor?
  B. Geeft het concept-inspectierapport voldoende houvast voor de mentor? Is het nodig rubrieken toe te voegen, bijvoorbeeld over het gebruik/toegankelijkheid van het instrument?
  C. Welke toerusting is gewenst, en hoe denken we over intervisie en supervisie? Denk aan een jaarlijks bezoek aan orgelmaker voor tips, instructiemiddagen e.d.

  De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgestelde gedragscode toereikend is,
  Dat het inspectiemodel een werkbaar handvat biedt voor de beoordeling van de onderhoudstoestand van het instrument,
  Dat een vakkundige toerusting gewenst is waarbij kritisch wordt gekeken naar het functioneren van de betreffende mentor en de aangeleverde technische rapportages,
  Dat voor een collegiale toetsing op gezette tijden een ontmoetingsmoment gecreëerd dient te worden tussen professionals uit de orgelwereld en de mentoren.
  Dat er behoefte bestaat aan een landelijke koepelorganisatie waar de mentoren bij aangesloten dienen te zijn en waarbinnen de bovengenoemde zaken geagendeerd worden.

  Aldus vastgesteld, Elburg, 21/11/2015
 • Inspirerende studiemiddag op 21/11/2015 voor mentoren klinkend erfgoed in Elburg heeft geleid tot een intentieverklaring om te komen tot een landelijk netwerk. De gedragscode is elders op deze site te vinden. Een werkgroep gaat nu de start van een vereniging voorbereiden.
This reply was deleted.

Klinkend erfgoed in een nieuwe omgeving

Door voortschrijdende ontkerkelijking worden meer en meer kerkgebouwen aan de erediensten onttrokken en komt klinkend erfgoed in een nieuwe omgeving terecht. De kerkelijke organisatiestructuur wordt vervangen door particuliere organisatievormen, soms lokaal, vaak regionaal en soms zelfs nationaal van karakter. De nieuwe eigenaren krijgen te maken met tal van vragen over de instandhouding van deze bijzondere objecten, vaak zonder dat daar lokaal voldoende kennis over aanwezig is. Van de nieuwe opdrachtgevers wordt verwacht dat zij beschikken over voldoende kennis van zaken en dat belangrijke informatie over de instandhouding van het klinkend erfgoed snel en gemakkelijk te vinden is. Denk daarbij aan informatie over het beheer, de instandhouding, het gebruik en de toegankelijkheid.

Festival Klinkend Erfgoed Maastricht

De Europese première van het succesvolle Amerikaanse project Hack the Bells, een rijdend carillon en een rijdend orgel, een luidklokkenestafette, een pop-upmuseum voor draaiorgels en veel, heel veel oude en nieuwe Euregio-orgelmuziek. Dat zijn enkele elementen van het Festival Klinkend Erfgoed dat dit jaar van 31 augustus tot en met 5 september in Maastricht gaat plaatsvinden. Het festival start met een groot symposium met als titel ‘Hoe kan klinkend erfgoed weer verbinden?’.

Het festival vormt de opmaat tot een Europees Jaar van het Klinkend Erfgoed in 2020. Uit te roepen niet door de EU, maar door een groot aantal binnen- en buitenlandse landelijke organisaties die zich inspannen voor het behoud van de orgels, torenuurwerken, carillons en luidklokken. Instrumenten die door de toenemende leegstand van kerken in gevaar komen.

De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) biedt dit voorjaar de RCE een bidbook aan, als resultante van een met financiële steun van de RCE uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek. KLINKEND 2020 moet een jaar worden waarin het publiek, de media en de politiek doordrongen worden van het belang van zorg voor zowel het materiele als immateriële behoud voor orgels, carillons, luidklokken, torenuurwerken en ander klinkend erfgoed. SKEN streeft met KLINKEND 2020 niet alleen naar het vestigen van aandacht op het noodzakelijke behoud en beheer van klinkend erfgoed, maar ook op het scheppen van voorwaarden waarmee aan het klinkend erfgoed op verantwoorde wijze een nieuwe toekomst kan worden geboden. Dat betekent bijvoorbeeld het aantrekkelijk maken van dit erfgoed, met name voor de jeugd. En SKEN wil, niet in de laatste plaats, belangstelling opwekken voor de ambachtelijke kanten van het onderhouden en restaureren van het klinkend erfgoed.

Op de hoogte blijven?

Als u 'lid' wordt van deze website - dat gaat heel eenvoudig via de SIGN UP rechtsboven op deze pagina-  blijft u op de hoogte van nieuws op de website maar kunt u ook informatie kwijt op het forum of vragen stellen over klinkend erfgoed.

RSIN nr. SKEN: 856299972
KvK nr. 65877969

SKEN Jaarrekening 2017

U kunt hier onze jaarrekening 2017 inzien:

• Samenstellingsverklaring
• Balans
• Winst- en verliesrekening

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland

De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) streeft ernaar alle Nederlanders te duidelijk te maken dat het klinkend erfgoed verbindt. Dat luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels betekenis hebben voor jong en oud en voor autochtone en allochtone inwoners van ons land. Want luidklokken, mechanische uurwerken, carillons en pijporgels staan onder grote druk. Veel kerken worden onttrokken aan de eredienst en worden getransformeerd, of zijn in afwachting van een nieuwe functie. Daardoor verdwijnt de tijd die de torenklok aangeeft, worden de klokken niet meer geluid en dreigen de  orgels en carillons hun, vaak eeuwenoude, stem te verliezen. SKEN heeft als doelstelling:

 • Het bevorderen van interesse bij jong en oud 
 • Aandacht voor goed beheer en behoud
 • Het laten functioneren of klinken van dit erfgoed

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

 • - Robert Helder, voorzitter (universitair docent aan het Molengraaff Instituut); 
  - Bert Willems, secretaris;
  - Dick van Dijk, penningmeester; (onder meer bestuurslid van de Provinciale stichting Utrecht Orgelland)
  - Marlo Reeders, lid (directeur Stichting Grote Kerk Naarden);
  - Heleen Wijgers, lid (directeur Stichting Stevenskerk Nijmegen);
  - Michiel Zonnevylle, lid (voorzitter Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen)
  - Andries Ponsteen, lid (jurist en musicoloog);
  - Rudi van Straten, adviseur.

De klokkengieter aan het werk